Behandelovereenkomst

BEHANDELOVEREENKOMST

Praktijk voor Oosterse Geneeswijzen Maree, gevestigd aan de Geulstraat 18, 4105 GT Culemborg, Hermann Maree, behandelend therapeut, hierna te noemen “therapeut”.

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

De therapeut verplicht zich informatie met betrekking tot de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich via het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De therapeut kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

De cliënt gaat akkoord met een tarief voor een acupunctuur consult van € 62.50 of een verkort consult van € 37,50.

De betalingswijze van de behandelingen is per pin of contant per consult.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de consultkosten in rekening gebracht.

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de NWP, Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals (www.nwp.nl) en tot het KAB, Koepel Alternatieve Behandelwijzen (www. Kab-koepel.nl).

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

 

Praktijk voor Oosterse Geneeswijzen Maree | Links | Informatie | Contact | Privacy | Behandelovereenkomst | © 2020