Algemene voorwaarden - behandelovereenkomst

Algemene voorwaarden - behandelovereenkomst

Praktijk voor Oosterse Geneeswijzen Maree, gevestigd aan de Geulstraat 18, 4105 GT Culemborg, Hermann Maree, behandelend therapeut, hierna te noemen “therapeut”.

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

De therapeut verplicht zich informatie met betrekking tot de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich via het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De therapeut kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

De cliënt gaat akkoord met de volgende tarieven:Een behandeling bestaat uit een combinatie van acupunctuur, shiatsu en craniosacraal. De behandeling duurt 1 uur en het tarief is € 75,00. 

Een acupunctuur behandeling volgens de dr. Tan (Balance Method) is ook mogelijk. De duur is 45 minuten, waarbij de naalden 20 tot 30 minuten blijven zitten. Het tarief is € 60,00

Enkel een shiatsu of craniosacraal behandeling is ook mogelijk. Het tarief is € 75,00 en duurt 1 uur. 

Voor cupping - sport of ontspanningsmassage is het tarief vanaf € 30,00 per 20 minuten

De betalingswijze van de behandelingen is per pin, contant per consult of iDEAL. 

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de consultkosten in rekening gebracht.

Als er klachten zijn over de behandeling of de goede zorg, dan nodig ik u uit om daar met mij (de therapeut) over te praten. Onvrede en klachten ontstaan dikwijls door tekort aan communicatie. Rechtstreeks en eerlijk vragen om opheldering helpt veel problemen de wereld uit. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht dan kunt u zich wenden tot de NWP, Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals (www.nwp.nl) en tot het Cam Coöp (https://www.camcoop.nl/klachtenregeling/).

Bijzondere bepalingen:

  • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

  • Voorgeschreven medicatie mag de cliënt nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist veranderen of achterwege laten.

  • Het is van belang dat de cliënt de huisarts en/of specialist laat weten dat u ook onder behandeling bent van een natuurgeneeskundige behandelaar/acupuncturist. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, neemt de cliënt contact op zijn/haar huisarts of specialist.

  • Acupunctuur en aanvullende behandelingen zijn aanvulling op de reguliere behandeling en zijn geen vervanging.

 

 

Acupunctuur Praktijk voor Oosterse Geneeswijzen Maree | Openingstijden | Privacy | © 2024