Privacy

Praktijk voor Oosterse Geneeswijzen Maree

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg.  Een dossier aanleggen is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Het dossier wordt op uw verzoek elektronisch “vernietigd”. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om eventueel andere zorgverleners te informeren; dit gebeurt uitsluitend in overleg met u en alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uitsluitend met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om ook hier uw privacy te waarborgen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw expliciete toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u per mail of op papier ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Het betreft de volgende gegevens:

 • Voornaam, familienaam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum (dit is verplicht vanuit de verzekeraars, onduidelijk of men dit wel mag vragen vanuit AVG perspectief)
 • Datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, met bijbehorende behandelcode
 • Het Burger Service Nummer wordt bewust niet vermeld vanwege de AVG-wet.
 • Uw mailadres gebruik ik om de nota aan U te mailen.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) doe ik mijn best uw privacy te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben

Internet

Ik maak gebruik van cookies en scripts van Google om de website goed te kunnen laten werken. Met behulp van deze cookies wordt het gebruik van de website geanonimiseerd geanalyseerd, zodat de functionaliteit en effectiviteit aangepast kan worden. Ook worden cookies gebruikt voor de volgende onderdelen van de website:

 • de social media buttons
 • het Google Maps kaartje op de pagina ‘Contact’

De website biedt links naar externe websites en aanbieders. Praktijk voor Oosterse Geneeswijzen Maree is niet
aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders
die gekoppeld zijn aan de website van Praktijk voor Oosterse Geneeswijzen Maree.

Algemeen

Ik ben lid van de beroepsvereniging Natuurgeneeskundig Werkende Professionals (NWP) en dus gehouden aan het Privacy Reglement daarvan.

U kunt dit reglement inzien op de NWP-website www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

Via de NWP ben ik ook aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijze (KAB).

Wilt u meer weten welke gegevens ik bewaar, neem dan gerust contact met me op.

Praktijk voor Oosterse Geneeswijzen Maree | Openingstijden | Privacy | © 2023